பக்கங்கள்


பத்தாம்வகுப்பு பொது தேர்வில் வெற்றிபெற்றமாணவ, மாணவியர்களுக்கு பாராட்டு மற்றும் பரிசளிப்பு விழா கடந்த 12 வருடமாக EPMA (Emirates Puduvalasai Muslim Assosiation) அமீரகத்தில்<><>வரதட்சணை வாங்குவதால் ஒரு குடும்பத்துக்கு மாபெரும் அநீதம் செய்கிறோம். அது மட்டுமல்லாமல் அவர்களை கடனிலும், வறுமையிலும் ஆழ்த்தி, அந்தக் குடும்பத்தையே அழிக்கிறோம் என்பதை வரதட்சனை வாங்கும் மணமகனும், மணமகனின் குடும்பத்தாரும் நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அநீதம் செய்வதால் ஏற்படும் நிலைகுறித்து இஸ்லாம் கடுமையாகக் கண்டிக்கிறது. மேலும், அநியாயக்காரர்களுக்கு துன்புறுத்தும் வேதனையை நாம் தயாராக வைத்துள்ளோம். அல்குர்ஆன் (25:37)

சனி, 7 ஜனவரி, 2012

EPMA - an Introduction


 EPMA - an Introduction

Bismillahirrahmanirraheem
Assalamu Alaikkum (warah..)
Epma - Emirates Puduvalasai Muslim Association formed in 17/03/1999 in UAE.
 • The main reason for the formation of this association is to help poor people in our village and encourge students in education.
 • There are about 110 Epma members in UAE contributes in helping poor people.
 • Every year Epma conducting two meeting  either at Dubai or Abu Dhabi. 
 • Two meeting will be held during Eid holidays (Eid Al Fitr & Eid Al Adha).
 • Epma fixed each member should be paid Dhs. 10/- on a monthly basis which will help to do several good things to poor people of our village.
 • Epma decided to built a School building in our school premises in the year 2004 and deicded to collect the fund from its members and fixed Dhs. 200/- for each to complete the school building.
 • About 65% of the members paid this amount and also some of them paid excessively.
 • Epma built a School of 2 class rooms in our native village in the year 2006 of worth Rs.425,000-00.
 • Epma distribute prizes to SSLC students every year, who secured first three ranks in our school and also distribute prizes to the respective class teachers.[Rs.1000/-, Rs.750/-, Rs.500/- to students and Rs.500/- to five teachers. i.e) Total Rs. 4750/- worth of prizes distributed every year. 
 • For the past four year, Epma collects Fitra money from members in UAE and distributed to the poor people of our village.
 • Poor people of our village approach and put their demands and Epma is continuously doing help to those people. 
 • Epma helped for heart operation of Mrs. Nooria (Daughter of Mr. Kader Pani Mydeen) in the year 2006. Epma collected Rs. 35,000-00 (Rs. 25,000-00 from our members and Rs.10,000-00 from non Epma members) and sent to them.  
 • Now epma reduced the monthly amount as Dhs.5/- in the year 2006 Eid Al Fitr  meeting held at Dubai.
 • Send your comments and suggestions to the following email id: epma_99@hotmail.com 

EPMA General Rules


EPMA General Rules

gp];kpy;yh`pu;u`;khdpu;u`Pk;
m];]yhK miyf;Fk; (tu`;)

vkpNul;]; GJtyir K];ypk; mNrhrpNa\d;

ehs;: 19-09-1999 Qhapw;Wf;fpoik

mikg;gpd; rhrdk; : -

,e;j mikg;gpd; gpujhd Nehf;fk; fpuhk Kd;Ndw;wKk; , gs;spf;fy;tpapd; tsu;r;rpANk MFk;. NkYk; ju;k gupghyd rigf;F cWJidAld; nrayhw;WtJk; , Vio,  vspa FLk;gf;fSf;F epiyikapd; mbg;gilapy; cjtpfs; toq;FtJk; ,jd; Nkyhd Nehf;fkhFk;.

murpay; fl;rp rhu;gw;w, Md;kPf ,af;fq;fs; rhu;gw;w mikg;G ,J. mkPufj;jpy; gzpahw;Wk; midj;J GJtyir fpuhk ,isQu;fSk; , ngupatu;fSk; ,jd; mq;fj;jpdu;fNs. taJ tuk;Ngh, me;j];J Vw;w jho;TfSf;Nfh ,q;F ,lkpy;iy. ,t;tikg;G Muk;gpj;jjpd; Kf;fpa Nehf;fk; nghUshjhu epiyikapy; cjtp GuptNj. ,jdhy; Fwpg;gpl;l re;jhj; njhifia vy;yh mq;fj;jpdu;fSk; jtwhJ nrYj;jp mikg;gpd; nghUshjhu epiyia tYg;gLj;JtJ Kf;fpa flikahFk;.

epu;thf mikg;G : -

jiytu;
cg jiytu;
nrayu;
Jizr; nrayhsu;
nghUshsu;

vd;w Nfgpdl; me;j];jpy; epu;thfpfisAk;

Jigapy;
jyh 3 cWg;gpdu;fSk;
mGjhgpapy;
jyh 3 cWg;gpdu;fSk;
\hu;[htpy;
jyh 3 cWg;gpdu;fSk;
uh]; my; ifkhtpy;
jyh 1 cWg;gpdu;fSk;

Mf nkhj;jk; 10 cWg;gpdu;fis epu;thfj;jpw;F epakpg;gJld; , mkPufj;jpy cs;s midj;J GJtyir tho; ez;gu;fSk; epue;ju mq;fj;jpdNu Mthu;fs;.
   
jFjpAk; nghWg;Gk;

jiytu; : -

,e;j mikg;igg; gw;wp ed;F mwpe;jtuhf ,Uj;jy; mtrpak;.
nghJtho;f;ifapy; mf;fiw nfhz;ltuhf ,Uj;jy; mtrpak.
,e;j mikg;ig top elj;jpr; nry;Yk; nghWg;Gk; eputhfpfSld;, MNyhrpj;J $l;lq;fis $l;Ltjw;Fk;, nrayhsupd; MNyhridapd; gbAk; KbTfs;  vLg;gJk; , mikg;gpw;F Ntz;ba nghUshjsuj;ij <l;Ltjpy; Mu;tk; cs;stuhf ,Uf;f Ntz;Lk;.

ju;k gupghyd rigAld; vspjpy; njhlu;G itj;Jf; nfhs;gtuhfTk, gpw mq;fj;jpdu;fSld; el;Gld; goFk; jd;ik nfhz;ltuhf ,Uj;jy; kpfTk; mtrpak;.

Jizj;jiytu; : -

Nkw;Fwpg;gpl;l jiytUf;Fupa mizj;J jFjp nfhz;ltuhfTk; , jiytu; ,y;yhj Neuq;fspy; fz;zpakhf $l;lj;ijf; $l;bp topelj;jpr; nry;Yk; ty;yik cs;stuhf ,Uj;jy; mtrpak;. epu;thff;FO kw;Wk; nghJf;FO mq;fj;jpdu;fspd; Ntz;LNfhis Vw;W , epu;thf mikg;ig khw;wp mikf;f Nju;jy; %yNkh , VfkhdjhfNth Vw;ghL nra;Ak; mjpfhuk;.

nrayu; : -

jiyikapd; MNyhridg;gbNah, cj;juTg;gbNah my;yJ epu;thf cWg;gpdu;fspd; Ntz;LNfhs;gbNah $l;lj;ijf;$l;LtJk; , Kbj;Jitg;gJk; tuT nryTfis nghUshsUld; ,ize;J rupghu;j;Jf; fzf;fplTk; , re;jhj;njhifia md;nghOf Ngrp t#ypj;J fzf;fpy; Nru;g;gjpYk;, gpw mq;fj;jpdu;fSld; neUf;fkhd cwT nfhs;gtuhf ,Uj;jy; kpf mtrpak;.

epu;thfj;jpw;F tUk; fbjg;guptu;j;jidfs;, fzf;Ffs,; md;gspg;Gfs;, epjp Mfpatw;iw jdJ fl;Lg;ghl;by; itg;gJld; , Jizr;nrayhsu; nghUshsu; MfpNahUld; xj;j fUj;Jld; mikg;ig top elj;jpr;nry;tJk; , jPu;khdk; ,aw;wg;gl;l epiyapy; cs;s \uj;JfSf;F kl;LNk epjpia toq;fTk; , NfhuTk; Ntz;Lk;.

NkYk; jPu;khdk; epiwNtw;wg;glhj ve;jnthU \uj;Jf;Fk; nghUshjhu epjp cjtp mspg;gij fz;bg;ghfj; jtpu;f;f Ntz;Lk;.

tq;fpf;fzf;Ffs; , tuT nryT , gpy; Gf; Mfpa Mtzq;fis ghJfhf;Fk; nghWg;Gk; flikAk; cs;sJ.

fbjg;Nghf;Ftuj;jpd; %yk; mikg;gpd; epjp tsu;r;rpia mjpfupg;gJk; $l;lj;jpd; Njjpia xU thuj;jpw;F Kd;ghf vy;yh mq;fj;jpdu;fSf;Fk; njhiyNgrp kw;Wk; njhiy efy; %yNkh mwptpf;fNtz;Lk.

mrhjuzkhd epiyik Vw;gbd; jiytu; , nghUshsu; xg;GjYld; jpu;`k; 100-00 kl;Lk; nryT nra;a top tif nra;fpwJ.

jd;dpr;irahf mikg;gpd; gzj;ijr; nryT nra;tij fz;bg;ghfj; jtpu;f;f Ntz;Lk;.


Jizr;nrayhsu; : -

Nkw;Fwpg;gpl;l nrayhsUf;Fupa midj;Jj;jFjpfSk; ,Uj;jy; kpf mtrpak;. nrayu; ,y;yhj fhyq;fspy; jiytu; my;yJ mq;fj;jpdu;fspd; Ntz;LNfhis Vw;W $l;lj;ijf; $l;lTk; , Kbf;fTk; Ntz;Lk;.

Jizr;nrayhsuhy; $l;lg;gLk; $l;lj;jpy; jiytu; kw;Wk; nghUshsu; ,UtUk; fye;J nfhs;Sk epiyapy; ,Uf;f Ntz;Lk.

nghUshsu; : -

mikg;igg; gw;wp ed;F mwpe;jtuhfTk; epjp epiyiiag; ngUf;Ftjpy; mf;fiw nfhz;ltuhfTk; ,Uj;jy; kpf mtrpak;.

nrayupd; tuT nryTfSld; jdJ tuT nryTfis xg;gpl;Lg;ghu;j;J rigapd; mDkjp ngw;W jPu;khdq;fs; epiwNtw;wg;gl;l \uj;JfSf;F epjp guptu;j;jid nra;aTk; , nrayupd; gpy;gb tUk; tUkhdq;fisg; ghJfhf;fTk; , jd;dpr;irahfTk; , tq;fpfs; %yk; epjpiag;ghJfhg;gJld; mjw;fhd tuT nryTfis xt;nthU $l;lj;jpYk; rku;g;gpf;fNtz;batuhfTk; ,Uj;jy; mtrpak;.

NkYk; Jizr;nrayupd; mYty;fspy; gq;fspg;Gr;nra;tJ ey;yJ.

epu;thf cWg;gpdu;fs; : -

fhupaf; fkpl;b cWg;gpdu;fSk; rq;fj;J epue;ju cWg;gpdu;fSk; $l;lg;gLk; vy;yhf;$l;lq;fSf;Fk; fz;bg;ghf fye;J nfhs;tJld; gpw mq;fj;jpdu;fSf;Fk; $l;lj;jpd; NjjpiaAk; ,lj;ijAk; mwptpf;f Ntz;Lk;.

Fiwe;jJ MW cWg;gpdu;fshtJ gq;Nfw;gJ rpwg;ghdjhFk;.

midj;J cWg;gpdu;fspd; gq;fspg;G cs;s $l;lk; rhyr;rpwe;jJ.


vkpNul;]; GJtyir K];ypk; mNrhrpNa\d; 

Epma - Acheivements


Epma - Acheivements

Epma decided to built a School building in our school premises in the year 2004 and deicded to collect the fund from its members and fixed Dhs. 200/- for each to complete the school building.
About 65% of the members paid this amount and also some of them paid excessively.
Epma built a School of 2 class rooms in our native village in the year 2006 of worth Rs.425,000-00.
Epma distribute prizes to SSLC students every year, who secured first three ranks in our school and also distribute prizes to the respective class teachers.[Rs.1000/-, Rs.750/-, Rs.500/- to students and Rs.500/- to five teachers. i.e) Total Rs. 4750/- worth of prizes distributed every year. 
For the past four year, Epma collects Fitra money from members in UAE and distributed to the poor people of our village.
Poor people of our village approach and put their demands and Epma is continuously doing help to those people. 
Epma helped for heart operation of Mrs. Nooria (Daughter of Mr. Kader Pani Mydeen) in the year 2006. Epma collected Rs. 35,000-00 (Rs. 25,000-00 from our members and Rs.10,000-00 from non Epma members) and sent to them.  
Epma Collected fund from our members for the heart operations of  Daughter of Mr. Rahmathullah (Thanganadi) and send Rs. 50,000-00 and send to him. 

Medical Help


Medical Help

Year 2010

SSLC RESULTS


SSLC RESULTS

 AOH Schools SSLC results for the following years
SSLC Results 2009-2010
SSLC Results 2008-2009
SSLC Results 2007-2008