பக்கங்கள்


பத்தாம்வகுப்பு பொது தேர்வில் வெற்றிபெற்றமாணவ, மாணவியர்களுக்கு பாராட்டு மற்றும் பரிசளிப்பு விழா கடந்த 12 வருடமாக EPMA (Emirates Puduvalasai Muslim Assosiation) அமீரகத்தில்<><>வரதட்சணை வாங்குவதால் ஒரு குடும்பத்துக்கு மாபெரும் அநீதம் செய்கிறோம். அது மட்டுமல்லாமல் அவர்களை கடனிலும், வறுமையிலும் ஆழ்த்தி, அந்தக் குடும்பத்தையே அழிக்கிறோம் என்பதை வரதட்சனை வாங்கும் மணமகனும், மணமகனின் குடும்பத்தாரும் நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அநீதம் செய்வதால் ஏற்படும் நிலைகுறித்து இஸ்லாம் கடுமையாகக் கண்டிக்கிறது. மேலும், அநியாயக்காரர்களுக்கு துன்புறுத்தும் வேதனையை நாம் தயாராக வைத்துள்ளோம். அல்குர்ஆன் (25:37)

சனி, 7 ஜனவரி, 2012

EPMA General Rules


EPMA General Rules

gp];kpy;yh`pu;u`;khdpu;u`Pk;
m];]yhK miyf;Fk; (tu`;)

vkpNul;]; GJtyir K];ypk; mNrhrpNa\d;

ehs;: 19-09-1999 Qhapw;Wf;fpoik

mikg;gpd; rhrdk; : -

,e;j mikg;gpd; gpujhd Nehf;fk; fpuhk Kd;Ndw;wKk; , gs;spf;fy;tpapd; tsu;r;rpANk MFk;. NkYk; ju;k gupghyd rigf;F cWJidAld; nrayhw;WtJk; , Vio,  vspa FLk;gf;fSf;F epiyikapd; mbg;gilapy; cjtpfs; toq;FtJk; ,jd; Nkyhd Nehf;fkhFk;.

murpay; fl;rp rhu;gw;w, Md;kPf ,af;fq;fs; rhu;gw;w mikg;G ,J. mkPufj;jpy; gzpahw;Wk; midj;J GJtyir fpuhk ,isQu;fSk; , ngupatu;fSk; ,jd; mq;fj;jpdu;fNs. taJ tuk;Ngh, me;j];J Vw;w jho;TfSf;Nfh ,q;F ,lkpy;iy. ,t;tikg;G Muk;gpj;jjpd; Kf;fpa Nehf;fk; nghUshjhu epiyikapy; cjtp GuptNj. ,jdhy; Fwpg;gpl;l re;jhj; njhifia vy;yh mq;fj;jpdu;fSk; jtwhJ nrYj;jp mikg;gpd; nghUshjhu epiyia tYg;gLj;JtJ Kf;fpa flikahFk;.

epu;thf mikg;G : -

jiytu;
cg jiytu;
nrayu;
Jizr; nrayhsu;
nghUshsu;

vd;w Nfgpdl; me;j];jpy; epu;thfpfisAk;

Jigapy;
jyh 3 cWg;gpdu;fSk;
mGjhgpapy;
jyh 3 cWg;gpdu;fSk;
\hu;[htpy;
jyh 3 cWg;gpdu;fSk;
uh]; my; ifkhtpy;
jyh 1 cWg;gpdu;fSk;

Mf nkhj;jk; 10 cWg;gpdu;fis epu;thfj;jpw;F epakpg;gJld; , mkPufj;jpy cs;s midj;J GJtyir tho; ez;gu;fSk; epue;ju mq;fj;jpdNu Mthu;fs;.
   
jFjpAk; nghWg;Gk;

jiytu; : -

,e;j mikg;igg; gw;wp ed;F mwpe;jtuhf ,Uj;jy; mtrpak;.
nghJtho;f;ifapy; mf;fiw nfhz;ltuhf ,Uj;jy; mtrpak.
,e;j mikg;ig top elj;jpr; nry;Yk; nghWg;Gk; eputhfpfSld;, MNyhrpj;J $l;lq;fis $l;Ltjw;Fk;, nrayhsupd; MNyhridapd; gbAk; KbTfs;  vLg;gJk; , mikg;gpw;F Ntz;ba nghUshjsuj;ij <l;Ltjpy; Mu;tk; cs;stuhf ,Uf;f Ntz;Lk;.

ju;k gupghyd rigAld; vspjpy; njhlu;G itj;Jf; nfhs;gtuhfTk, gpw mq;fj;jpdu;fSld; el;Gld; goFk; jd;ik nfhz;ltuhf ,Uj;jy; kpfTk; mtrpak;.

Jizj;jiytu; : -

Nkw;Fwpg;gpl;l jiytUf;Fupa mizj;J jFjp nfhz;ltuhfTk; , jiytu; ,y;yhj Neuq;fspy; fz;zpakhf $l;lj;ijf; $l;bp topelj;jpr; nry;Yk; ty;yik cs;stuhf ,Uj;jy; mtrpak;. epu;thff;FO kw;Wk; nghJf;FO mq;fj;jpdu;fspd; Ntz;LNfhis Vw;W , epu;thf mikg;ig khw;wp mikf;f Nju;jy; %yNkh , VfkhdjhfNth Vw;ghL nra;Ak; mjpfhuk;.

nrayu; : -

jiyikapd; MNyhridg;gbNah, cj;juTg;gbNah my;yJ epu;thf cWg;gpdu;fspd; Ntz;LNfhs;gbNah $l;lj;ijf;$l;LtJk; , Kbj;Jitg;gJk; tuT nryTfis nghUshsUld; ,ize;J rupghu;j;Jf; fzf;fplTk; , re;jhj;njhifia md;nghOf Ngrp t#ypj;J fzf;fpy; Nru;g;gjpYk;, gpw mq;fj;jpdu;fSld; neUf;fkhd cwT nfhs;gtuhf ,Uj;jy; kpf mtrpak;.

epu;thfj;jpw;F tUk; fbjg;guptu;j;jidfs;, fzf;Ffs,; md;gspg;Gfs;, epjp Mfpatw;iw jdJ fl;Lg;ghl;by; itg;gJld; , Jizr;nrayhsu; nghUshsu; MfpNahUld; xj;j fUj;Jld; mikg;ig top elj;jpr;nry;tJk; , jPu;khdk; ,aw;wg;gl;l epiyapy; cs;s \uj;JfSf;F kl;LNk epjpia toq;fTk; , NfhuTk; Ntz;Lk;.

NkYk; jPu;khdk; epiwNtw;wg;glhj ve;jnthU \uj;Jf;Fk; nghUshjhu epjp cjtp mspg;gij fz;bg;ghfj; jtpu;f;f Ntz;Lk;.

tq;fpf;fzf;Ffs; , tuT nryT , gpy; Gf; Mfpa Mtzq;fis ghJfhf;Fk; nghWg;Gk; flikAk; cs;sJ.

fbjg;Nghf;Ftuj;jpd; %yk; mikg;gpd; epjp tsu;r;rpia mjpfupg;gJk; $l;lj;jpd; Njjpia xU thuj;jpw;F Kd;ghf vy;yh mq;fj;jpdu;fSf;Fk; njhiyNgrp kw;Wk; njhiy efy; %yNkh mwptpf;fNtz;Lk.

mrhjuzkhd epiyik Vw;gbd; jiytu; , nghUshsu; xg;GjYld; jpu;`k; 100-00 kl;Lk; nryT nra;a top tif nra;fpwJ.

jd;dpr;irahf mikg;gpd; gzj;ijr; nryT nra;tij fz;bg;ghfj; jtpu;f;f Ntz;Lk;.


Jizr;nrayhsu; : -

Nkw;Fwpg;gpl;l nrayhsUf;Fupa midj;Jj;jFjpfSk; ,Uj;jy; kpf mtrpak;. nrayu; ,y;yhj fhyq;fspy; jiytu; my;yJ mq;fj;jpdu;fspd; Ntz;LNfhis Vw;W $l;lj;ijf; $l;lTk; , Kbf;fTk; Ntz;Lk;.

Jizr;nrayhsuhy; $l;lg;gLk; $l;lj;jpy; jiytu; kw;Wk; nghUshsu; ,UtUk; fye;J nfhs;Sk epiyapy; ,Uf;f Ntz;Lk.

nghUshsu; : -

mikg;igg; gw;wp ed;F mwpe;jtuhfTk; epjp epiyiiag; ngUf;Ftjpy; mf;fiw nfhz;ltuhfTk; ,Uj;jy; kpf mtrpak;.

nrayupd; tuT nryTfSld; jdJ tuT nryTfis xg;gpl;Lg;ghu;j;J rigapd; mDkjp ngw;W jPu;khdq;fs; epiwNtw;wg;gl;l \uj;JfSf;F epjp guptu;j;jid nra;aTk; , nrayupd; gpy;gb tUk; tUkhdq;fisg; ghJfhf;fTk; , jd;dpr;irahfTk; , tq;fpfs; %yk; epjpiag;ghJfhg;gJld; mjw;fhd tuT nryTfis xt;nthU $l;lj;jpYk; rku;g;gpf;fNtz;batuhfTk; ,Uj;jy; mtrpak;.

NkYk; Jizr;nrayupd; mYty;fspy; gq;fspg;Gr;nra;tJ ey;yJ.

epu;thf cWg;gpdu;fs; : -

fhupaf; fkpl;b cWg;gpdu;fSk; rq;fj;J epue;ju cWg;gpdu;fSk; $l;lg;gLk; vy;yhf;$l;lq;fSf;Fk; fz;bg;ghf fye;J nfhs;tJld; gpw mq;fj;jpdu;fSf;Fk; $l;lj;jpd; NjjpiaAk; ,lj;ijAk; mwptpf;f Ntz;Lk;.

Fiwe;jJ MW cWg;gpdu;fshtJ gq;Nfw;gJ rpwg;ghdjhFk;.

midj;J cWg;gpdu;fspd; gq;fspg;G cs;s $l;lk; rhyr;rpwe;jJ.


vkpNul;]; GJtyir K];ypk; mNrhrpNa\d; 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக